TUYÊN BỐ VỀ CÁCH ỨNG XỬ CỦA CÁC BÊN Ở BIỂN ĐÔNG

TUYÊN BỐ VỀ CÁCH ỨNG XỬ CỦA CÁC BÊN Ở BIỂN ĐÔNG

TUYÊN BỐ VỀ CÁCH ỨNG XỬ CỦA CÁC BÊN Ở BIỂN ĐÔNG Chính phủ các nước thành viên ASEAN và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa; KHẲNG ĐỊNH lại quyết tâm củng cố và phát triển tình hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân và Chính phủ các nước này nhằm thúc đẩy mối quan hệ đối tác láng giềng tốt và tin ...
LUẬT THUỶ SẢN

LUẬT THUỶ SẢN

LUẬT THUỶ SẢN Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về hoạt động thuỷ sản. CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. ...
LUẬT BIỂN VIỆT NAM

LUẬT BIỂN VIỆT NAM

LUẬT BIỂN VIỆT NAM Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật biển Việt Nam. CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về đường cơ sở, nội ...
LUẬT BIÊN GIỚI QUỐC GIA

LUẬT BIÊN GIỚI QUỐC GIA

LUẬT BIÊN GIỚI QUỐC GIA Biên giới quốc gia của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thiêng liêng, bất khả xâm phạm. Xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền quốc gia, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát ...
Luật An ninh quốc gia

Luật An ninh quốc gia

Quốc hội NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Khoá XI, kỳ họp thứ 6 (Từ ngày 25 tháng 10 đến ngày 03 tháng 12 năm 2004) Luật An ninh quốc gia Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng ...
LUẬT DẦU KHÍ

LUẬT DẦU KHÍ

LUẬT DẦU KHÍ Để bảo vệ, khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên dầu khí nhằm phát triển kinh tế quốc dân, mở rộng hợp tác với nước ngoài; Căn cứ vào các điều 17, 29 và 84 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992; Luật này quy định về hoạt động tìm kiếm thăm ...
BỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM

BỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM

BỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Bộ luật này quy định về hàng hải. CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi ...
CÔNG ƯỚC CỦA LIÊN HỢP QUỐC VỀ LUẬT BIỂN

CÔNG ƯỚC CỦA LIÊN HỢP QUỐC VỀ LUẬT BIỂN

CÔNG ƯỚC CỦA LIÊN HỢP QUỐC VỀ LUẬT BIỂN (Ký kết ngày 10 tháng 12 năm 1982) CÁC QUỐC GIA THÀNH VIÊN CỦA CÔNG ƯỚC Với lòng mong muốn giải quyết, trên tinh thần hiểu biết và hợp tác với nhau, mọi vấn đề liên quan đến luật biển, và ý thức được tầm vóc lịch sử của Công ước là một cống hiến quan trọng ...
Công văn hướng dẫn tổ chức đợt cao điểm năm 2014 tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển.

Công văn hướng dẫn tổ chức đợt cao điểm năm 2014 tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển.

Công văn Số: 1341/SGDĐT-CTHSSV V/v hướng dẫn tổ chức đợt cao điểm năm 2014 tuyên truyền, phổ biến Thực hiện Công văn số 1357/CV-HĐPH ngày 29/7/2014 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Bắc Kạn về việc tổ chức đợt cao điểm năm 2014 tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển, ...
Thời tiết