A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

QUYẾT ĐỊNH (V/v ban hành Quy định quy tắc ứng xử của CB-GV-CNV và HS trong nhà trường )

QUYẾT ĐỊNH (V/v ban hành Quy định quy tắc ứng xử của CB-GV-CNV và HS trong nhà trường )

SỞ GIÁO DỤC& ĐÀO TẠO BẮC KẠN    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      TRƯỜNG PTDTNT CHỢ ĐỒN               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Số: 77 /QĐ-NT                                                        Chợ Đồn, ngày 15 tháng 10 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

(V/v ban hành Quy định quy tắc ứng xử của CB-GV-CNV và HS trong nhà trường )

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG PTDTNT CHỢ ĐỒN

         Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Về việc ban hành Điều lệ trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông;

      Căn cứ quyết định số 49/2008/QĐ - BGD&ĐT ngày 25/8/2008 và thông tư 06/TT- BGD&ĐT ngày 31/3/2009 của Bộ GD&ĐT về sửa đổi bổ sung điều 10 và điều 13 của quy chế tổ chức và hoạt động của trường PTDTNT ban hành kèm theo quyết định số 49/2008/QĐ - BGD&ĐT ngày 25/8/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

          Căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2014- 2015 của trường PTDTNT Chợ Đồn.

       Căn cứ kế hoạch số 1428/SGD ĐT – GDTrH ngày 26/8/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2014 – 2015

        Căn cứ Hội nghị CB-GV-NV năm học 2014-2015 của trường PTDTNT Chợ Đồn đã thông qua ngày 20 tháng 9 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định quy tắc ứng xử của CB-GV-CNV trường PTDTNT Chợ Đồn được áp dụng thực hiện bắt đầu từ năm học 2014-2015 trở đi.

Điều 2. Chuyên môn, Công đoàn và các tổ chức đoàn thể, các tổ chuyên môn có kế hoạch hướng dẫn, theo dõi, thực hiện tốt quy tắc ứng xử đạt hiệu quả cao nhất.

Điều 3. Quy định quy tắc ứng xử này có hiệu lực kể từ ngày 01/ 9 /2014. Toàn thể CB-GV-CNV và học sinh trường PTDTNT Chợ Đồn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:                                                                            HIỆU TRƯỞNG

- CĐ, tổ CM (để t/h)

- Như điều 3 (thực hiện);

-Lưu VP, Website của trường

                                                                                                   Lục Văn Toa


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thời tiết